Hlasování PER ROLLAM

Členská schůze Klubu Coton de Tuléar, která byla v souladu se Stanovami svolána na 26. 3. 2022, se z důvodu malého počtu přítomných členů Klubu nemohla v daném termínu ukutečnit, schůze nebyla usnášeníschopná.

V souladu s bodem 4. Jednacího řádu Výbor navrhl, aby členové rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání – PER ROLLAM. Přítomní tuto variantu podpořili.
Návrh Výboru je v písemné podobě uveden na webových stránkách Klubu v části Členské schůze a bude zaslán mailem všem členům Klubu