Členství v klubu

Členem klubu se může stát občan (i cizinec) starší 18 ti let, který souhlasí se stanovami a dalšími předpisy klubu a zavazuje se jimi řídit, což stvrzuje zasláním vyplněné evidenční karty člena klubu a zaplacením členských příspěvků. Za zájemce o členství mladší 18-ti let jednají jeho zákonní zástupci. Členství v klubu nevylučuje souběžně členství v jiných kynologických organizacích.

Informace o výhodách členství v našem klubu najdete zde.

Prodloužení stávajícího členství

Členové klubu

 

Přihlášení do klubu

Členství v klubu vzniká při současném splnění následujících podmínek:

 • vyplněním evidenční karty
 • uhrazením členského příspěvku
 • zasláním vyplněné karty a kopie dokladu o zaplacení na adresu předsedy klubu: predseda@klubcoton.cz

 


EVIDENČNÍ KARTA

Evidenční karta / přihláška: docx / pdf

Member registration cart / Application: docx / pdf

 


 

Výše členského příspěvku:

Nový člen 700 Kč
Stávající člen – prodloužení členství *) 500 Kč
Člen klubu mladší 18-ti let (s omezenými právy) **)400 Kč
Čestné členství ***)0 Kč

*)   Za prodloužení členství se považuje zaslání vyplněné evidenční karty a potvrzení o úhradě členského příspěvku
nejpozději do 15. 1. příslušného roku. Pro přihlášení v pozdějším termínu platí podmínky nového člena klubu.

**)  Členové klubu mladší 18-ti let mají omezená práva – nemají právo hlasovat, volit členy výboru a být voleni do výboru.
Dle směrnic ČMKU zároveň nesmějí být majiteli chovatelské stanice.

***) Čestné členství bude přiznáno členu Klubu,  jehož členství trvá NEPŘETRŽITĚ minimálně 20 let.

 

 

Úhrada členského příspěvku:

 Členský příspěvek je možné uhradit:

 • převodem na účet klubu (v Kč): 1023542261/5500
 • poštovní poukázkou typu A, kdy adresa příjemce je výše uvedené číslo účtu a adresa sídla klubu: Klub Coton de Tuléar, Pavlína Schafferová, Medlešice 221, 538 31 Chrudim
 • pro platby ze zahraničí na účet (v EUR): 
  IBAN: CZ35 5500 0000 0010 2379 4522    SWIFT/BIC: RZBCCZPP     
  sídlo banky: Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

(jako variabilní symbol uvedou stávající členové klubu své ID, noví členové své telefonní číslo)

 

 

Zaslání dokladů:

Evidenční kartu včetně potvrzení o úhradě poplatku za členství je možné zasílat:

 • elektronicky na e-mailovou adresu: predseda@klubcoton.cz.
 • poštou na adresu sídla klubu: Klub Coton de Tuléar,Pavlína Schafferová, Medlešice 221, 538 31 Chrudim

 

 

Potvrzení členství:

Každý nový člen klubu nebo stávající člen klubu, který si prodloužil své členství na další rok, obdrží potvrzení svého členství nejpozději do 30 dnů.