K bodům programu

Ad 1) Volba 2 skrutátorů

Pavlína Schafferovás návrhem souhlasí

Rudolfa Kubíková s návrhem souhlasí

 

Ad 2) Volba zapisovatele schůze

Hana Mináříková s návrhem souhlasí

 

Ad 3) Volba 2 ověřovatelů zápisu

Diana Vrabcovás návrhem souhlasí

Michaela Nováková – s návrhem souhlasí

 

Ad 4) Volba revizora účtu

Blanka Remsovás návrhem souhlasí

 

Ad 5) Schválení programu schůze

Změna struktury již uvedeného programu schůze původní program s pozvánkou

Po konzultaci s chovatelem Tomášem Houdkem a po podání vysvětlení k jeho návrhům bodů k projednání na členské schůzi bylo nutné původně uvedené body 12) a 13) rozepsat do čtyř samostatných bodů, které je potřeba posuzovat samostatně. 

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE

 

Ad 6) Úprava výše výstavních poplatků

Výbor Klubu navrhuje úpravu výše výstavních poplatků tak, aby došlo při přihlašování psů na klubové výstavy k cenovému zvýhodnění členů Klubu.

NÁVRH nových výstavních poplatků

VÝSTAVNÍ POPLATKY

ČLEN KLUBU (Kč)

NEČLEN (Kč)

Kategorie:

1.uzávěrka 2.uzávěrka 1.uzávěrka 2.uzávěrka
za prvého psa včetně katalogu

650

850 900

1100

za druhého a dalšího psa

550

750 800

1000

za psa ve třídě mimo konkurenci

bez poplatku

bez poplatku

za psa ve třídě veteránů, dorostu, štěňat a třída čestná 

100

200 200

300

za chovatelskou skupinu, pár a ostatní soutěže

100

200 200 300

 

Ad 7) Úprava výše členských příspěvků

Zvýšením částky členského poplatku při vstupu nového člena do Klubu se zvýhodní prodlužování členství v Klubu.
V současné praxi dochází často k jevu, že chovatel uzavírá členství střídavě podle toho, kdy se chystá a kdy se naopak nechystá nakrýt svou fenu. Střídání členství a „nečlenství“ ho nijak netrápí, v poplatku za „nové“ nebo prodloužené členství není v podstatě rozdíl. 

Navýšení poplatku nového členství by mělo motivovat člena k nepřerušování stávajícího členství.

Další motivačním prvkem je získání čestného členství. Bude přiznáno členu Klubu, jehož členství trvá NEPŘETRŽITĚ minimálně 20 let.

Nové členství          700,- Kč

Prodloužení členství 500,- Kč

Čestné členství           0,- Kč

 

Ad 8) Nastavení platnosti vystavených krycích listů

Vystavený krycí list bude platit 1 rok od data vydání.

 

Ad 9) Stanovení podmínek platby za provedenou bonitaci jedince

Poplatek za provedení bonitace bude uhrazen předem před bonitací a je nevratný.
Tzn., že v případě, že pes nebude uchovněn, poplatek nebude majiteli psa vrácen. Jedná se o poplatek za úkon (příprava podkladů, provedení posouzení psa, náklady rozhodčího).

 

Ad 10) Stanovení pevného termínu pro volbu členů nového výboru

Volba členů nového výboru Klubu se provádí v souladu se Stanovami každé tři roky. Vzhledem k tomu, že termín volební členské schůze se stanovuje převážně na víkend a že zároveň je vždy nutné určitou pevně stanovenou dobu před volbou informovat členy Klubu – voliče zaslanou pozvánkou, dochází tak vždy k posunu termínu volební členské schůze o několik dnů dříve než minule. Např. pokud před nějakým časem volební schůze probíhala v dubnu, další za několik let bude probíhat třeba už v lednu.

Z tohoto důvodu vychází návrh na stanovení pevného termínu voleb, a to vždy poslední víkend v dubnu (ne dříve, abychom nemuseli řešit výjimky v období Velikonoc).

 

Ad 11) Zapracování do Stanov a Jednacího řádu možnost hlasování PER ROLLAM

Zdůvodnění:
Hlasování PER ROLLAM je dle názoru Výboru jedinou možností demokratického rozhodování ve spolku. Náš návrh vychází z řady obdobných ujednání ve spolcích. Umožnění hlasování PER ROLLAM umožňuje vyjádřit se každému ze členů spolku bez ohledu na to, zda mu situace dovolí dojet na členskou schůzi. Pokud bude na členské schůzi přítomna více než 1/3  členů, pak rozhodne hlasováním členská schůze. Pokud ale nebude, pak rozhodně demokraticky hlasování per rollam. Tímto ustanovením zajistíme, aby nedošlo nikdy ke zlovůli Výboru a aby každé rozhodnutí Spolku mělo podporu většiny členů. 

Jednotlivé řády Klubu s vyznačením části úprav červeně (modře jen formální změny):

PŮVODNÍ STANOVY 

UPRAVENÉ STANOVY

PŮVODNÍ JEDNACÍ ŘÁD

UPRAVENÝ JEDNACÍ ŘÁD

 

NÁVRHY PANA HOUDKA

Ad 12) Návrh chovatele Tomáše Houdka: ZRUŠENÍ POVINNÉ VÝSTAVY JAKO PODMÍNKY K BONITACI

Výbor Klubu k návrhu: 

  • Výstava je mnohdy jedinou příležitostí vidět budoucího chovného psa či fenu ve skutečnosti …
  • Povinná výstava psa k uchovnění je kromě úhrady členského příspěvku jedinou povinností člena vůči Klubu. 

 

Ad 13) Návrh chovatele Tomáše Houdka: POVOLENÍ BONITACE OSTŘÍHANÝM PSŮM

Výbor Klubu k návrhu:

V článku IV., bod 2, zápisního řádu se uvádí: „ Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž se řídí platným standardem FCI a tímto zápisním řádem.“

Pokud bude posuzován pes s ostříhanou srstí, nebude možné posoudit, zda její kvalita odpovídá danému standardu, který říká: Jak sám název plemene napovídá, jedním z důležitých znaků plemene je jeho srst: je velmi jemná a hebká, podobná chmýří bavlny, nikdy není tvrdá ani drsná. Srst je hustá, bohatá a smí být lehce zvlněná.“

 

Ad 14) Návrh chovatele Tomáše Houdka: PŘI BONITACE ZRUŠIT KONTROLU ZUBŮ, PONECHAT JEN KONTROLU SKUSU 

O tomto bodu není možné hlasovat, neboť návrh je v rozporu s platným zápisním řádem.

V článku IV., bod 2, zápisního řádu se uvádí: „ Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž se řídí platným standardem FCI a tímto zápisním řádem.“

Vzhledem k tomu, že ve standardu plemene je popsána jako vylučující vada pro zařazení jedince do chovu: „Chybění jiných zubů než PM1 …“, není možné uchovnit jedince bez kontroly chrupu.

 

Ad 15) Návrh chovatele Tomáše Houdka: ZVEŘEJNIT NA KLUBOVÝCH STRÁNKÁCH ZDARMA I  CHOVNÉ PSY NEČLENŮ

V současné době mohou být chovní psi NEČLENŮ klubu zveřejněny na klubových stránkách za poplatek (z důvodu zvýhodnění „služeb“ pro ČLENY Klubu)

Výbor Klubu k návrhu: Člen Klubu platí členské příspěvky, měl by mít oproti nečlenům, kteří na činnost Klubu nijak nepřispívají, určité výhody. Jednou z výhod je i prezentace jeho chovného psa na stránkách Klubu. Nečlen si může prezentaci svého psa zaplatit úhradou stanoveného poplatku.

 

Ad 16) Návrh chovatelky Romany Beránkové: ZAŘAZENÍ PSŮ I S CHYBĚJÍCÍMI ZUBY P2, P3 do chovu

NÁVRH PANÍ BERÁNKOVÉ

O tomto bodu není možné hlasovat, neboť návrh je v rozporu s platným zápisním řádem.

V článku IV., bod 2, zápisního řádu se uvádí: „ Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž se řídí platným standardem FCI a tímto zápisním řádem.“

Vzhledem k tomu, že ve standardu plemene je popsána jako vylučující vada pro zařazení jedince do chovu: „Chybění jiných zubů než PM1 …“, není možné uchovnit jedince bez kontroly chrupu.

 

Ad 17) Zprávy jednotlivých členů výboru o činnosti Klubu v období od 05/2020 – 03/2021

Zprávy budou zveřejněny v plánovaný den konání členské schůze, tj. 24. 4. 2021

 

Ad 18) Zapracování změn do Zápisního řádu Klubu v souladu s novým Zápisním řádem ČMKU  

ZÁPISNÍ ŘÁD ČMKU

UPRAVENÉ ZNĚNÍ ZÁPISNÍHO ŘÁDU KLUBU